Bảng Xếp hạng Thành viên

Gur5624The 540,830   Bendas 85,030
micki 507,110   NyyTreib 69,360
Ovg5538 477,960   baires_8133 54,870
something 455,900   Naf_3836_A 53,480
Pbz_Sane 256,960   bgu_4902_Oth 51,200
Gun_That 252,760   Gur1443Of 49,540
bianchini 224,000   Abg5800ca 34,550
Fub_a 208,400   dumesnil 28,650
gbbToo 199,900   readdy 27,030
Duthie 192,560   Code_tru 20,550
Npg_2281_Dys 172,880   Pelyo_6025 2,990
Rvgclaim 154,930   Pavlo 2,910
Yvx9948b 108,690   Cbf8234C 2,780
Initia 100,510   justMilan 2,750
kenaan 90,620   laehn 2,700
...