Thành viên things_H

Đã đăng ký được: 2 năm (since 04/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Aiko Dann Maks
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của things_H

Điểm: 780 điểm (hạng #8,456)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 2 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 3 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 5 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho things_H

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...