Thành viên stike

Đã đăng ký được: 2 năm (since 08/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Payn Luna Damon
Vị trí: Khartoum, Sudan
Tự giới thiệu: I haven't really forgotten what it's like to be a teenager and how much it sucked

Hoạt động của stike

Điểm: 760 điểm (hạng #8,908)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho stike

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...