Thành viên reneeSounds

Đã đăng ký được: 2 năm (since 18/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Mana Shobe Lucas
Vị trí: Denver
Tự giới thiệu: I love opera, I love writing for the voice, I love telling stories with music

Hoạt động của reneeSounds

Điểm: 200 điểm (hạng #40,450)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho reneeSounds

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...