Thành viên pybpiede

Đã đăng ký được: 2 năm (since 20/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Yust
Vị trí: Brazil
Tự giới thiệu: I have found that if you love life, life will love you back

Hoạt động của pybpiede

Điểm: 260 điểm (hạng #33,730)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho pybpiede

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...