Thành viên pbz_so

Đã đăng ký được: 2 năm (since 17/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Qiana
Vị trí: Lima, Peru
Tự giới thiệu: I don't think I'm like any of the characters I've played - they're all really far from who I am

Hoạt động của pbz_so

Điểm: 800 điểm (hạng #7,960)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 4 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho pbz_so

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...