Thành viên ort_31

Đã đăng ký được: 2 năm (since 12/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Vlach
Vị trí: Cologne/Bonn, Germany
Tự giới thiệu: Show me a person who doesn't like to laugh and I'll show you a person with a toe tag

Hoạt động của ort_31

Điểm: 750 điểm (hạng #9,139)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho ort_31

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...