Thành viên hfvbalde

Đã đăng ký được: 2 năm (since 16/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Aline Yoo Raisa
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của hfvbalde

Điểm: 800 điểm (hạng #7,960)
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho hfvbalde

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...