Thành viên gur677

Đã đăng ký được: 2 năm (since 11/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Sandy Loida Gurka
Vị trí: Pretoria
Tự giới thiệu:

Hoạt động của gur677

Điểm: 410 điểm (hạng #25,464)
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 8
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 2 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 3 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho gur677

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...