Thành viên gb_To

Đã đăng ký được: 2 năm (since 04/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Bao Hair Marti
Vị trí: Brussels
Tự giới thiệu: I enjoyed my life when I had nothing

Hoạt động của gb_To

Điểm: 1,150 điểm (hạng #2,566)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 8 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 3 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 4 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho gb_To

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...