Thành viên doesntFix

Đã đăng ký được: 2 năm (since 19/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Buddy
Vị trí: USA
Tự giới thiệu:

Hoạt động của doesntFix

Điểm: 930 điểm (hạng #5,304)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 4 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho doesntFix

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...