Thành viên craun_1623

Đã đăng ký được: 2 năm (since 08/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Trout Amada
Vị trí: Greece
Tự giới thiệu:

Hoạt động của craun_1623

Điểm: 680 điểm (hạng #11,127)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho craun_1623

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...