Thành viên cbf_Lard

Đã đăng ký được: 2 năm (since 19/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Keva
Vị trí: Lahore
Tự giới thiệu: I loved school so much that most of my classmates considered me a dork

Hoạt động của cbf_Lard

Điểm: 630 điểm (hạng #12,993)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 5 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 2 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho cbf_Lard

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...