Thành viên but7719

Đã đăng ký được: 2 năm (since 19/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Young
Vị trí: Kinshasa, Congo
Tự giới thiệu:

Hoạt động của but7719

Điểm: 870 điểm (hạng #6,449)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 9 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho but7719

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...