Thành viên bess_Have

Đã đăng ký được: 2 năm (since 20/5/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Serpa Susie
Vị trí:
Tự giới thiệu: It's quite hard for me being an actress because I actually don't like attention

Hoạt động của bess_Have

Điểm: 110 điểm (hạng #60,679)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho bess_Have

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...