Thành viên Vag_7736

Đã đăng ký được: 2 năm (since 23/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nees Karol
Vị trí:
Tự giới thiệu: I do think it's possible to go through life and never fall in love, or find someone who loves you

Hoạt động của Vag_7736

Điểm: 1,650 điểm (hạng #411)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 7 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Vag_7736

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...