Thành viên Urymikes

Đã đăng ký được: 2 năm (since 03/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Mila Abby
Vị trí: Kuala Lumpur
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Urymikes

Điểm: 1,130 điểm (hạng #2,745)
Các câu hỏi: 10 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 5 Phiếu ủng hộ, 2 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Urymikes

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...