Thành viên Times

Đã đăng ký được: 2 năm (since 21/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Bryon Ela Gordo
Vị trí:
Tự giới thiệu: I hate sequels

Hoạt động của Times

Điểm: 230 điểm (hạng #36,734)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Times

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...