Thành viên Steeb

Đã đăng ký được: 2 năm (since 12/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Macie Yuill Max
Vị trí: Los Angeles, USA
Tự giới thiệu: I love romance

Hoạt động của Steeb

Điểm: 840 điểm (hạng #7,051)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Steeb

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...