Thành viên Soos_8885

Đã đăng ký được: 2 năm (since 05/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Clara
Vị trí: Brasilia
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Soos_8885

Điểm: 1,180 điểm (hạng #2,331)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 9 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bình chọn cho người khác trong: 2 Câu hỏi, 3 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 5 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Soos_8885

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...