Thành viên Pvg_I

Đã đăng ký được: 2 năm (since 17/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nelia Santa Max
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Pvg_I

Điểm: 1,160 điểm (hạng #2,486)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Pvg_I

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...