Thành viên PollYou

Đã đăng ký được: 2 năm (since 20/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Sabra Nick
Vị trí:
Tự giới thiệu: I'm very gregarious, but I love being in the hills on my own

Hoạt động của PollYou

Điểm: 960 điểm (hạng #4,795)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 6 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho PollYou

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...