Thành viên NyyTreib

Đã đăng ký được: 2 năm (since 31/1/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: South Africa
Tự giới thiệu: Actually, I don't really like being confused with my image

Hoạt động của NyyTreib

Điểm: 69,360 điểm (hạng #17)
Các câu hỏi: 355 (trong đó có 104 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 581 (có 104 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 402
Đã bình chọn cho người khác trong: 57 Câu hỏi, 75 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 109 Phiếu ủng hộ, 23 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 262 Phiếu ủng hộ, 63 Phiếu chống

Đăng lên tường cho NyyTreib

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...