Thành viên Makesdo

Đã đăng ký được: 2 năm (since 20/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Eloy Deed Shila
Vị trí:
Tự giới thiệu: I always do make a back story for myself, but I'm not sure how necessary it is

Hoạt động của Makesdo

Điểm: 610 điểm (hạng #13,807)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Makesdo

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...