Thành viên Lbh_Your

Đã đăng ký được: 2 năm (since 22/2/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Yaeko Posch
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Lbh_Your

Điểm: 1,390 điểm (hạng #1,112)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 10 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 9
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 5 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Lbh_Your

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...