Thành viên Guv_3492

Đã đăng ký được: 2 năm (since 08/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Shyla Maura
Vị trí: Munich, Germany
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Guv_3492

Điểm: 740 điểm (hạng #9,392)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 6 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Guv_3492

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...