Thành viên Gur_The

Đã đăng ký được: 2 năm (since 03/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Art Curly Apryl
Vị trí:
Tự giới thiệu: The music that I play and that I like is traditional music, maybe it's because of my age

Hoạt động của Gur_The

Điểm: 960 điểm (hạng #4,795)
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 10 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Gur_The

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...