Thành viên Gur5624The

Đã đăng ký được: 2 năm (since 31/1/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Sherill Delabarre Tamiko
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Gur5624The

Điểm: 540,830 điểm (hạng #1)
Các câu hỏi: 3,056 (trong đó có 933 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4,813 (có 743 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3,387
Đã bình chọn cho người khác trong: 420 Câu hỏi, 662 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 868 Phiếu ủng hộ, 214 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 2,090 Phiếu ủng hộ, 502 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Gur5624The

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...