Thành viên Fbz7912

Đã đăng ký được: 2 năm (since 12/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Euton Elisa
Vị trí:
Tự giới thiệu: I don't think you can write - at least not well - if you don't love stories, love the written word

Hoạt động của Fbz7912

Điểm: 530 điểm (hạng #18,080)
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Fbz7912

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...