Thành viên EskaPretty

Đã đăng ký được: 2 năm (since 02/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Gino Reist Max
Vị trí: Kuala Lumpur
Tự giới thiệu: I haven't really forgotten what it's like to be a teenager and how much it sucked

Hoạt động của EskaPretty

Điểm: 200 điểm (hạng #40,450)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho EskaPretty

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...